Alapszabály

Etyek Községi Sportegyesület

Alapszabálya

a módosításokkal egységes szerkezetben

Preambulum

Etyek Községben több évtizedes hagyománya van a verseny és szabadidő sportnak. Etyek Község labdarúgó csapata 1946. év óta szerepel a különbözőszintű bajnokságokban. A sportegyesület más szakosztályai, így különösen a sakk, kézilabda és az asztaltenisz szakosztályok szintén évtizedek óta öregbítik a sportegyesület és a község hírnevét. A sportegyesület által nevelt játékosok számos patinás egyesületben szereztek megbecsülést és elismerést. E nemes hagyományokat folytatva és ápolva, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben meghatározott jogainkkal, jelenlévő egyesületi tagok az alábbi egyesület létrehozását határozzuk el, és egyben megalkotjuk Etyek Községi Sportegyesület Alapszabályát.

1.

1./ A sportegyesület neve:

Etyek Községi Sportegyesület

Rövidítése: Etyek SE

Színe: Piros-fehér

Alapításának éve: 1962

2./ A sportegyesület működési területe: A Magyar Köztársaság területe

3./ Székelye: 2091 Etyek, Körpince u. 4.

Telephelye: 2091 Etyek, Öreghegyi u. 1.

4./ A sportegyesület törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el. Az egyes szakosztályok feletti szakmai felügyeletet az egyes országos szakág a sportszövetségek látják el.

II.

 

A sportegyesület célja

A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. A sportegyesület további célja, hogy tagjai részére biztosítsa a verseny és tömegsportolási lehetőségét, szakosztályai részére pedig az utánpótlás nevelését.

A sportegyesület gondoskodik tagjainak rendszeres testedzéséről és sportolásáról,továbbá elősegíti Egyek község és régiójában a közoktatási és felsőoktatási intézmények tanulóinak, hallgatóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.

A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik a helyi, illetve a régióban működő önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervezetekkel.

A sportegyesület célja továbbá, hogy tevékenységei, szolgáltatásai mások által is hozzáférhetőek legyenek, azokból bárki részesülhessen.

II/A.

 

A sportegyesület tevékenysége

A sportegyesület céljának megvalósítására, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

26.§ c) 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Ezen belül a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés fontosságának ismertetése, ezen igények felkeltése, a tagok és harmadik személyek nevelése, utánpótlás nevelés, mindezek érdekében rendezvények szervezése, bonyolítása.

26.§ c) 5. kulturális tevékenység,

Ezen belül a rendszeres testedzés, sportolás, az egészséges életmód népszerűsítése. Ennek keretében szervezi illetőleg végzi a tájékoztatáshoz szükséges nyomtatványok, kiadványok közreadását, kiadását, illetve fórumokat szervez a helyi és régión belüli lehetőségek bemutatására.

26.§ c) 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

Ezen belül a fair play szellemű sport helyi szintű szervezése, fejlesztése és népszerűsítése vallási, faji és politikai diszkrimináció nélkül mindkét nemben, minden korosztályban. A sportegyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A sportegyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

A sportegyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a sportegyesület tagságán kívül bármely más harmadik személy megkötés nélkül igénybe veheti, azokban részesülhet.

A sportegyesület az Etyeki Polgár c. havilapon keresztül nyilvánosságra hozza a sportegyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. A sportegyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

III.

A sportegyesület tagsága

6./ A sportegyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal a sportegyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A tagdíj megfizetése alól a közgyűlés felmentést adhat annak a tagnak, aki a sportegyesület igazolt játékosa vagy versenyzője és anyagi jövedelmi viszonyai miatt a tagdíj megfizetésére nem képes.

7./ A tagfelvételről elsőfokon az elnökség dönt, a döntés ellen jogorvoslattal a közgyűléshez lehet élni.

8./ A sportegyesület közgyűlése az elnökség, vagy bármely tag javaslatára minősített szótöbbségű döntésével tiszteletbeli tagnak választhatja azt a természetes személy, aki az elmúlt évtizedekben kiemelkedően sokat tett az etyeki sportért. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei azonosak a rendes tagéval, de tagdíjat nem kell fizetnie.

9./

9.1. A sportegyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, vagy kizárásával. A kilépést írásban kell közölni a sportegyesület elnökével.

9.2. Az elnökség titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja a sportegyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. E pont alkalmazásában súlyos vétség az alapszabály be nem tartása, vagy a tagdíj egy évet meghaladó nem fizetése. Egy évet meghaladó tagdíjhátralék fennállása esetén az elnök ajánlott tértivevényes postai küldeményben – 15 napos határidő biztosításával – felszólítja a tagot a tagdíjhátralék rendezésére. A tag a postai küldemény kézhezvételét követő 15 napon belül a kizárás szankció alkalmazása nélkül rendezheti tartozását. A határidő elmulasztása esetén az elnök az elnökség elé terjeszti a kizárási javaslatot.

9.3. Az elnökség döntése ellen jogorvoslattal a közgyűléshez lehet fordulni az elnökségi határozat kézhezvételét követő 30 napon belül.

9.4. A megtámadott határozatról a közgyűlés rendes ülésen minősített szótöbbség dönt. A tag – a döntés tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt a határozatot megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

IV.

Tagok jogai és kötelességei

10./ A sportegyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a sportegyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában.

11./ A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható. Jogi személy tagok a tagsági jogviszonnyal járó kötelezettségeiket, illetve jogaikat bejegyzett képviselőik útján teljesítik, illetve gyakorolják

12./ A sportegyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat – kivéve, ha a tagdíj megfizetése alól mentesítette a közgyűlés – megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni a sportegyesületi célok megvalósítása, a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

13./ A sportegyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

V.

A sportegyesület szervezete

A Közgyűlés

14./ A sportegyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely a sportegyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést az elnök, a napirend közlésével hívja össze. A Közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani. Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike az szükségesnek tartja.

15./ A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fel jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták. A megismételt Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradó – Közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont, helyszín és napirend az eredeti Közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

16./ A Közgyűlés kizárólagos feladat-és hatáskörébe tartozik:

-az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság megválasztása és felmentése,

-az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság beszámolójának jóváhagyása,

-a költségvetés és az elszámolás jóváhagyása,

-a közhasznúsági jelentés elfogadása,

-a munkaprogram megvitatása, az ajánlások és határozati javaslatok elfogadása,

-a tagsági díjak megállapítása,

-az alapszabály megállapítása és módosítása,

-a sportegyesület feloszlásának és más szervezettel való egyesülésének kimondása,

-egyszerű szótöbbséggel elfogadja az éves beszámolót,

-a tisztségviselők lemondásának elfogadása,

-a tagfelvétellel és a kizárással kapcsolatos fellebbezésekkel kapcsolatos döntés.

17./ A Közgyűlés ülései nyilvánosak, határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés időpontját és helyszínét a nyilvánossággal előzetesen az egyesület honlapján teszi közzé.

18./

18.1. Az alapszabály elfogadásához, módosításához és a sportegyesület feloszlásához más szervezettel való egyesülés kimondásához a tagok minősített többségű (a tagok több mint kétharmadának igen szavazata), az éves beszámoló jóváhagyásához egyszerű többségű (a tagok több mint felének) szavazatára van szükség.

18.2. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ha az elnök az ülésen nincs jelen, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Levezető elnök az elnökség tagja lehet.

18.3. A Közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a sportegyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését a sportegyesület Elnöke látja el. A Közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint a sportegyesület honlapján közzéteszi.

Közgyűlés határozatait a jegyzőkönyvben rögzítetten írásba foglalják, a jegyzőkönyvet az ülést vezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és az Elnök javaslatára megválasztott két fő jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A sportegyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a sportegyesület székhelyén – a sportegyesület Elnökével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.

18.4. A Közgyűlés ügyrendet alkothat magának. Az ügyrend nem lehet ellentétes az alapszabállyal.

19./ Az Elnökség

19.1. Az Elnökség az egyesület általános hatáskörű ügyintéző és végrehajtó szerve, amely gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a Közgyűlések közötti időszakban a munka folyamatosságát.

19.2. Az Elnökség minden hó második hétfőjén ülésezik. Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze. Az elnök 8 nappal az ülés előtt írásban küldi el a meghívóját, amelyben fel kell tüntetni a napirendi pontokat. Össze kell hívnia az elnökségi ülést, ha ezt legalább két elnökségi tag kéri. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség üléseinek időpontját és helyszínét a nyilvánossággal előzetesen az egyesület honlapján teszi közzé.

19.3.Az Elnökség határozatképes, ha 3 tagja, közöttük az elnök jelen van. A határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. szavazategyenlőség elutasítást jelent.

19.4. Az Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és az elnökség egy tagja írja alá. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a sportegyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését a sportegyesület Elnöke látja el.

Az Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint a sportegyesület székhelyén kifüggeszti.

19.5. Az Elnökség ügyrendet alkothat magának. Az ügyrend nem lehet ellentétes az alapszabállyal.

19.6. Az Elnökség 9 tagból áll, elnökből és 6 elnökségi tagból, akiket a Közgyűlés nyílt szavazással, minősített többséggel 5 évre választ. Az Elnökség tagjai újra választhatók.

19.7. Az Elnökség egy tagja gyakorolja az ellenjegyzési jogkört. E a személy az elnök nem lehet.

20./ A sportegyesület elnöke

20.1. Képviseli az egyesületet, vezeti és szervezi az elnökség munkáját.

20.2. Az Elnököt a Közgyűlés tagjai választják meg.

20.3. Összehívja Közgyűlést, az Elnökség üléseit és azokon elnököl.

20.4. Gondoskodik a testületi szervek határozatainak végrehajtásáról, őrködik az Egyesület szerveinek törvények és alapszabályszerű tevékenysége felett.

20.5. Közvetlenül irányítja az Egyesület gazdasági, pénzügyi tevékenységét a költségvetés keretei között.

20.6. Okmányok, bizonylatok aláírója, a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol.

20.7. Kinevezi, illetve szerződést köt az Egyesület alkalmazottaival. Elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, gyakorolja a munkáltatói jogokat.

20.8. Rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett egy elnökségei taggal együtt.

21./ Az elnököt távollétében, vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott egyesületi tag képviselheti.

Az elnökség tagja

22./ A sportegyesület elnökségének tagja:

a.) rendszeresen és tevékenyen részt vesz;

-a sportegyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában,

-a határozatok előkészítésében és meghozatalában,

-a közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításának végrehajtásában, illetőleg a végrehajtásnak ellenőrzésében,

b.) jogosult és köteles a sportegyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni;

c.) felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította.

22/A. Tiszteletbeli Elnök A sportegyesület tiszteletbeli elnökének az a személy választható meg, aki kimagasló tevékenységével a sportegyesület jelen alapszabályban megfogalmazott céljait, illetve az sportegyesületet hosszú időn keresztül támogatta. A tiszteletbeli elnököt a sportegyesület Közgyűlése választja nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. Ugyanazon időben több tiszteletbeli elnök is lehet. A tiszteletbeli elnök tisztsége lemondással, elhalálozással, a Közgyűlés által történő visszahívással szűnik meg.

A tiszteletbeli elnök joga:

a) tanácsozási joggal részt vehet a sportegyesület Közgyűlésén

b) javaslatokat tehet a sportegyesületet érintő kérdések megtárgyalására, véleményt nyilváníthat a sportegyesület működésével kapcsolatban,

A tiszteletbeli elnök kötelezettsége:

a) a sportegyesület Alapszabályának, szabályzatainak és határozatainak megtartása,

b) a sportegyesület céljának népszerűsítése

A Számvizsgáló Bizottság

23.1. A Bizottság 3 főből áll.

23.2. A Bizottság tagjait a Közgyűlés választja. A megválasztott tagok maguk közül Elnököt választanak.

23.3. A Bizottság tagjai egyidejűleg más tisztséget nem viselhetnek.

23.4. A Bizottság köteles ellenőrizni a pénzügyi-számviteli rendet, az Alapszabály megtartását, a költségvetés megtartását, a Közgyűlés határozatainak végrehajtását. A sportegyesület és szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, gazdálkodását a Bizottság ellenőrzi. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szerezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a sportegyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

23.5. Az ellenőrzésről a Bizottság jegyzőkönyvet, vagy feljegyzést köteles készíteni.

23.6. A Bizottság jogosult a sportegyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni.

23.7. Ha a Bizottság ellenőrzése során észlelt hiányosságokról a sportegyesület érdekeit sértő magatartást észlel, arról írásban köteles a sportegyesület elnökét tájékoztatni.

23.8. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén 30 napon belül rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezheti. Amennyiben az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni, a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

23.9. A Bizottság Elnöke köteles a végzett munkáról a Közgyűlésnek beszámolni.

23.10. A Bizottság évente legalább két ülést tart. Működési rendje megegyezik a Közgyűlés működési rendjével. Belső szabályzat nem lehet ellentétes az alapszabállyal.

23.11. Működésének egyéb szabályait saját belső szabályozásában állapítja meg.

A bizottságok

24. A közgyűlés a sportegyesület működésének eredményessége érdekében 3-5 tagú  bizottságokat hozhat létre.

25. A Közgyűlés által létrehozott bizottság lehet:

25.1. állandó bizottság

25.2. ad hoc bizottság

25.3. Az állandó bizottságok a Közgyűlés szakmai, döntést előkészítő, a döntés végrehajtását ellenőrző szervei, melyek tagjait a sportegyesület tagjaiból a Közgyűlés nyílt szavazással egyszerű többséggel választja. Az állandó bizottság jelentést készít, melyet a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel fogad el.

25.4. Az ad hoc bizottságot a Közgyűlés valamely konkrét ügy kivizsgálására hozza létre, a 25.3. pontban foglaltaknak megfelelően. Az ad hoc bizottság jelentést készít, melyet a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel fogad el.

25.5. Ha a bizottságot a közgyűlés olyan szakkérdés előkészítésére, vagy kivizsgálására hozza létre, melyhez különleges szakértelem szükséges, a Közgyűlés vagy a bizottság a jelentés előkészítésének elősegítésére szakértőt kérhet fel. Ebben az esetben a szakértő a Közgyűlés ülésén szakvéleménye kifejtése céljából felszólalhat.

25.6. A bizottságok működésére a Közgyűlés működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bizottságok saját ügyrendet alkothatnak, mely nem lehet ellentétes a sportegyesület alapszabályával.

A szakosztályok

26./ A sportegyesületben sportáganként szakosztályok működhetnek. A szakosztályok munkáját szakosztály vezetőség irányítja, amely munkájáról az elnökségnek számol be. A szakosztály vezetőség tisztségviselő (elnök, elnökhelyettes, technikai vezető, vezető-edző, stb.) és tagjait a sportegyesület elnöksége bízza meg. A szakosztály feladata az oktatás-nevelés, versenyek, mérkőzések rendezése, illetve versenyeken, mérkőzéseken való részvétel szervezése a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. A szakosztály közreműködik az ifjúság és a lakosság tömegsporttal összefüggő sportegyesületi feladatok megvalósításában is.

Egyéb szervek

27./ A sportegyesület elnöksége sportcsoportokat alakíthat, sportiskolai rendszerű utánpótlás-nevelést szervezhet, gyermek, serdülő ifjúsági és felnőtt testnevelési és sportfoglalkoztatási formákat alakíthat ki, a sportegyesület elnökségének működésével kapcsolatos operatív feladatok és az ügyintézés ellátására apparátust hozhat létre.

 

V/A.

Összeférhetetlenségi szabályok

1. A sportegyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg a sportegyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

2. A Számvizsgáló Bizottság tagja a sportegyesületben más tisztséget nem viselhet. A Számvizsgáló Bizottságnak nem lehet tagja az Elnökség vagy valamely bizottság tagja, valamint a sportegyesülettel esetlegesen munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, illetőleg a mindezen felsoroltakkal hozzátartozói kapcsolatban álló személy. A Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk.685.§b./ pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A sportegyesület vezető szervének (közgyűlés, elnökség) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek hozzátartozója (Ptk.685.§ b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

 

 

 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatás.

 

 

 

4. Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a sportegyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az arra jelölt köteles a sportegyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt illetőleg az előzőekben rögzítet kizáró ok vele szemben fennáll-e.

 

 

 

VI.

A sportegyesület jogképessége

 

28./ A sportegyesület jogi személy, amelyet a sportegyesület elnöke képvisel. E jogkört esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség vagy az elnök más személyre is átruházhatja.

 

 


 

 

 

VII.

A sportegyesület anyagi forrásai és gazdálkodása

 

 

 

29./ A sportegyesület bevételei:

 

a.) tagsági díj,

 

b.) személyek anyagi támogatása,

 

c.) állami, társadalmi, szövetkezeti szervek anyagi támogatása,

 

d.) rendezvények és egyéb bevétel.

 

 

 

30./ A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

 

 

 

31./ A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat kötelesek az egyesületnek megfizetni. Az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

 

 

 

A sportegyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók.

 

A sportegyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és a sportegyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

 

 

 

32./ A sportegyesület megszűnése esetén vagyona Etyek Község Önkormányzatát  illeti. Amennyiben ilyen nincs, a községben működő sporttevékenységet folytató társadalmi szervezetet illeti a vagyon.

VIII:

A sportegyesület szervezeti és működési szabályzata

33./ A sportegyesület működését az elnökség, a tisztségviselők, a bizottságok szakosztályok szervezetét, feladatait és működését érintő, az alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető kérdéseket szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. A szervezeti és működési szabályzat nem állhat ellentétben a sportegyesület alapszabályával.

IX.

A sportegyesület megszűnése

34./ A sportegyesület megszűnik, ha:

-a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel feloszlását kimondja,

-a sportegyesület égy évnél hosszabb ideig nem fejt ki tevékenységet, vagy létszáma a törvényben meghatározott minimum alá csökken és emiatt a bíróság megszűnését kimondja,

-a bíróság feloszlatja, mert működése az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény 2.§.(2) bekezdésébe ütközik,

-ha a Közgyűlés más szervezettel való egyesülést mond ki

X.

1. A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2. A sportegyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben,legkésőbb július 30-ig, az Etyeki Polgár c. havilapban közzétenni.

3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének az egyesületekre vonatkozó rendelkezései az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény illetőleg a további hatályos jogszabályok rendelkezési megfelelően irányadók.

Ezt a módosított alapszabályt az Etyek Községi Sportegyesülete 2008. március 26-án megtartott közgyűlésen elfogadta.


Vélemény, hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.